w w w . z a n s t i t a j w e e d . c o m

دەریای تەجوید (أطلس التجويد) چەند وانەیەکی بیرۆکەیی و بینراو

دەریای تەجوید (أطلس التجويد) چەند وانەیەکی بیرۆکەیی و بینراو
نووسینی: د.أیمن سوید

وەرگێڕان و ڕاڤەکردنی بە نووسین و دەنگ و ڕەنگ م.صدرالدين قادر صديق باليسانى

  تەجوید .... قورئان ....قورئانی پیرۆز
وانــەی / ١
  تەجوید .... قورئان ....قورئانی پیرۆز
وانـــەی / ٢
 
وانـــەی / ٣
 
وانـــەی / ٤
 
وانـــەی / ٥
 
وانـــەی / ٦
 
وانـــەی / ٧
 
وانـــەی / ٨
 
وانـــەی / ٩
 
وانـــەی / ١٠
 
وانـــەی / ١١
 
وانـــەی / ١٢
 
وانـــەی / ١٣
 
وانـــەی / ١٤
 
وانـــەی / ١٥
 
وانـــەی / ١٦
 
وانـــەی / ١٧
 
وانـــەی / ١٨
 
وانـــەی / ١٩
 
وانـــەی / ٢٠
 
وانـــەی / ٢١
 
وانـــەی / ٢٢
 
وانـــەی / ٢٣
 
وانـــەی / ٢٤
 
وانـــەی / ٢٥
 
وانـــەی / ٢٦