گوێگرتن لە قورئانی پیرۆز بە دەنگی شیخ د. محمد صالح منصور و فێربوونی یاساکانی تەجوید بەشێوازی کرداریجوزئی عەممەی فێرکاری                          جوزئی عەممەی فێرکاریبە ڕەنگ کردنی یاساکان